Informacje prasowe

Urzędnicy zastanawiają się nad uregulowaniem nowych form zatrudnienia

Po zaproponowaniu zmian legislacyjnych dotyczących pracy tymczasowej urzędnicy mogą zająć się uregulowaniem prawnym kwestii outsourcingu pracowniczego. Jednym z pierwszych sygnałów zainteresowania obecnie rządzących tematyką outsourcingu pracowniczego jest zaproszenie ZUS do szerokiej dyskusji na wyżej wymieniony temat licznych grup interesariuszy, m. in. przedstawicieli kilku ministerstw, przedstawicieli pracodawców, agencji pracy tymczasowej, związków zawodowych. Eksperci Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) podkreślają konieczność równoległego wprowadzenia ostrzejszych wymogów wobec agencji pracy tymczasowej, proponowanych przez rząd w noweli ustawy o pracy tymczasowej, oraz regulacji dotyczących nowych form zatrudnienia. Brak przepisów regulujących m.in. outsourcing pracowniczy przy zaostrzeniu regulacji dotyczących zatrudnienia tymczasowego będzie sprzyjał zwiększeniu nadużyć na rynku pracy.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zainteresowany wprowadzeniem przepisów regulujących świadczenie usług outsourcingowych. Outsourcing pracowniczy, w przeciwieństwie do zatrudnienia tymczasowego, nie jest obecnie uregulowany przepisami prawa. Co więcej, brak prawnej definicji outsourcingu powoduje, że usługę świadczyć może każda firma w Polsce. Taka sytuacja doprowadziła do wielu nadużyć względem pracowników oraz pracodawców. Głośne oszustwo z 2012 roku, nazwane wówczas „aferą niderlandzką”, do dziś odbija się na portfelach około 500 pracodawców. W wyniku zawarcia umowy na outsourcing pracowniczy z nieuczciwym podmiotem, pracodawcy są obecnie zmuszeni do pokrycia kosztów jego oszustwa, czyli zapłacenia nieodprowadzonych wówczas od ZUS składek łącznie z odsetkami.

Organizacje zrzeszające pracodawców, w tym m.in. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, od lat postulowały o wprowadzenie zmian w zakresie działań kontrolnych oraz zaostrzenie wymogów względem agencji pracy tymczasowej. SAZ wielokrotnie zwracał uwagę także na konieczność uregulowania nowych form zatrudnienia, m. in outsourcingu, zabierając głos po tzw. „aferze niderlandzkiej”, zwracając uwagę organów kontrolnych (m.in. Państwowego Inspektoratu Pracy) na kolejne nieprawidłowości oraz uczestnicząc w debatach nad ustawami dotyczącymi rynku pracy.

Zwracając uwagę na zgłaszane m.in. przez organizacje branżowe oraz związki zawodowe braki legislacyjne, rząd zaproponował wprowadzenie zmian zaostrzających wymogi wobec agencji pracy tymczasowych (APT). Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje m.in. wprowadzenie konieczności zabezpieczenia finansowego dla agencji na wypadek niewypłacalności, wymóg posiadania biura oraz proponuje wprowadzenie obowiązku sprawdzania przez marszałka województwa, czy agencje odprowadzają należne składki do ZUS. Wciąż jednak brakuje prawnego uregulowania kwestii outsourcingu pracowniczego.

Obecnie szeroką dyskusję nad kształtem i treścią potrzebnych zapisów otwiera ZUS, zapraszając do rozmów przedstawicieli rządu, pracodawców, przedstawicieli agencji pracy tymczasowej oraz związków zawodowych. Debata odbędzie się w październiku, w ramach „I Forum Współpracy”, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zaproszeni goście będą omawiać treść potrzebnych regulacji prawnych, zakres sprawowania kontroli przez poszczególne organy nad zawieranymi umowami outsourcingowymi, pomysły na zabezpieczenie stron zawierających umowy outsourcingowe.

Według ekspertów rynku pracy, nowe formy zatrudnienia, w tym outsourcing pracowniczy, powinny również zostać ujęte w nowych kodeksach pracy. Branża liczy na zajęcie się tym tematem powołanej we wrześniu  Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Eksperci SAZ podkreślają także konieczność równoległych prac nad nowelą ustawy o zatrudnianiu tymczasowym oraz regulacjami dotyczącymi outsourcingu pracowniczego. SAZ od lat walczy z nieuczciwymi agencjami oraz pseudoagencjami działającymi na polskim rynku zatrudnienia. Cieszymy się więc że  mogliśmy przyczynić się do zwrócenia uwagi rządu na konieczność dokonania zmian legislacyjnych na rynku pośrednictwa pracy. Jesteśmy także zaszczyceni zaproszeniem do dyskusji nad regulacjami dotyczącymi outsourcingu pracowniczego” – mówi Jarosław Adamkiewicz, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, prezes grupy Wadwicz. „Niemniej warto pamiętać, że brak stosownych przepisów dotyczących outsourcingu pracowniczego przy zaostrzeniu regulacji dotyczących zatrudnienia tymczasowego spowoduje, a w zasadzie już prowadzi, do wzrostu ilości umów outsourcingowych. Siłą rzeczy możemy się spodziewać, że nie w pełni uregulowany prawnie outsourcing w zestawieniu z restrykcyjnie regulowaną praca tymczasową będzie w tej sytuacji częściej wybieraną formą zatrudnienia przez podmioty szukające sposobów na obejście prawa. A więc możemy się spodziewać wzrostu liczby nadużyć na rynku pracy” – zaznacza Adamkiewicz.

Outsourcing_na_celowniku_wAEadz_09_2016.docx
Członkowie SAZ