Regulamin SAZ

Regulamin Komisji Etyki Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

§ 1

Komisja Etyki, dalej Komisją, jest statutowym organem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, organizacji pracodawców.

§ 2

W skład Komisji Etyki wchodzi co najmniej trzech Członków:

 • Przewodniczący
 • Sekretarz
 • Członkowie Komisji

§ 3

Każdy z Członków Komisji dysponuje równym i niepodzielnym jednym głosem. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Jeżeli ze względu na zapis § 7 Przewodniczący Komisji nie może uczestniczyć w rozstrzyganiu sporu, Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Podkomisji Rozstrzygającej, któremu w ramach rozstrzygania przedmiotowego sporu przysługują uprawnienia płynące z § 3.

§ 4

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem paragrafu poprzedniego.

Uchwały podjęte na posiedzeniu Komisji dla swojej ważności wymagają obecności kwalifikowanej większości Członków Komisji.

§ 5

Posiedzenia Komisji Etyki odbywają się  każdorazowo ilekroć wymaga tego sytuacja.

Posiedzenie Komisji Etyki w pełnym składzie w celu wyboru Przewodniczącego i Sekretarza odbywa się bezzwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od wyboru lub uzupełnienia składu Członków Komisji Etyki przez Zgromadzenie Ogólne. 

§ 6

Termin i miejsce posiedzenia Komisji wyznacza jej Przewodniczący z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

Za powiadomienie Członków Komisji odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

W szczególnych przypadkach posiedzenie Komisji Etyki może zostać zwołane na wniosek dwóch jej Członków. 

§ 7

Komisja za sprawy objęte swoją jurysdykcją uznaje rozpoznawanie i opiniowanie wszelkich sporów pomiędzy:

 • Członkami Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, 
 • Kandydatami do pracy lub personelem tymczasowym a Członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia
 • Członkami Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia a ich Klientami

Jeżeli Członek Komisji Etyki pozostaje w stosunku powiązania lub zależności ze stroną sporu lub podmiotem z nim powiązanym lub od niego zależnym, z wyłączeniem powiązań na gruncie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, następuje jego wyłączenie ze sprawy z urzędu i powołanie w jego miejsce członka Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia wyznaczonego przez pozostałych Członków Komisji nie zaangażowanego w sprawę.

§ 8

Do kompetencji Przewodniczącego w szczególności należy:

 • wyznaczanie terminu spotkania Komisji,
 • nadzór, kierowanie i organizowanie prac Komisji,
 • przewodniczenie spotkaniom Komisji,
 • przygotowywanie wraz z Sekretarzem porządku posiedzeń Komisji.

§ 9

Do kompetencji Sekretarza należy:

 • nadzór i kontrola nad wszelką dokumentacją Komisji,
 • przejęcie obowiązków Przewodniczącego w sytuacji czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego,
 • przejęcie kompetencji Przewodniczącego do czasu wyboru kolejnego Przewodniczącego w przypadku stałej niemożności pełnienia przez niego swojej funkcji.

§ 10

Członek Komisji powinien posiadać nieposzlakowaną opinię oraz wymagane dla pełnionej funkcji  doświadczenie zawodowe.

§ 11

Odwołanie Członka Komisji następuje zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, zdrowiu lub życiu ludzkiemu kadencja Członka Komisji wygasa ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku, gdy organy ścigania prowadzą przeciwko członkowi Komisji postępowanie, jego udział w pracach Komisji może zostać zawieszony decyzją pozostałych Członków Komisji.  W jego miejsce jest doraźnie powoływany Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, z zastrzeżeniem zasad określonych w § 9.

§ 12

W sytuacji ograniczenia na stałe składu Komisji do mniej niż trzech członków, co najmniej jeden powinien zostać niezwłocznie uzupełniony przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. 

W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym dopuszczalne jest indywidualne zebranie głosów Członków Zgromadzenia Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Odpowiedzialnym za zebranie indywidualnych głosów odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. 

Przyjęty przez:

Zgromadzenie Ogólne
Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia
Warszawa, 22 kwietnia 2010r.

Członkowie SAZ