Kodeks Postępowania Członków SAZ

Komisja Etyki W Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia funkcjonuje Komisja Etyki, której działania są ukierunkowane na utworzenie przejrzystych i jednolitych zasad funkcjonowania agencji zatrudnienia na rynku pracy oraz na rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy agencjami członkowskimi lub agencjami i ich Klientami.

  I. Zasady ogólne

 1. 1.    Kodeks Postępowania Członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, zwany dalej Kodeksem, obowiązuje wszystkie agencje zatrudnienia , realizujące usługi z zakresu rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu, będące Członkami Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, branżowej organizacji pracodawców.
 2. 2.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia propagują zasady określone w Kodeksie w środowisku agencji zatrudnienia, przedsiębiorstw oraz wśród personelu agencji zatrudnienia, kandydatów do pracy i pracowników tymczasowych.
 3. 3.    Etyczne zasady określone w Kodeksie wynikają ze społecznej odpowiedzialności spoczywającej na instytucjach rynku pracy, szacunku do pracy i uczestników rynku pracy i odnoszą się do dbałości o stałe podnoszenie wiarygodności całego środowiska agencji zatrudnienia.
 4. II. Działalność Członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia

 5. 4.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia kierują się pryncypialną zasadą działania w dobrej wierze.
 6. 5.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia we wszystkich swoich działaniach przestrzegają przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i uczciwości kupieckiej i powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie, w którym podejmują swoją działalność.
 7. 6.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia kierują się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem, rzetelnością w stosunku do wszystkich uczestników procesów rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu.
 8. 7.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia realizują zasadę równego traktowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zarówno w stosunku do personelu agencji zatrudnienia, kandydatów do pracy, pracowników tymczasowych i innych uczestników rynku pracy.
 9. 8.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia są zobowiązani w szczególności do zachowania pełnej poufności informacji o kandydatach do pracy w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 10. 9.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia zobowiązani są do zachowania rocznego okresu karencji na pozyskiwanie klientów obsługiwanych w danym momencie przez inną agencję członkowską Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia w przypadku przejęcia pracownika tejże Agencji z tą samą usługą.
 11. 10.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia zobowiązani są w szczególności do terminowego i godnego wynagradzania pracowników tymczasowych.
 12. 11.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia zobowiązani są do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia usług rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu.
 13. 12.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia propagują uczestnictwo w Programie Certyfikacyjnym Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, którego celem jest podnoszenie jakości usług agencji zatrudnienia, wiarygodności agencji zatrudnienia zrzeszonych w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia, prestiżu Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia oraz wizerunku branży agencji zatrudnienia.
 14. III. Nadzór nad przestrzeganiem zasad Kodeksu

 15. 13.    Za nadzór nad przestrzeganiem zasad etycznych przez Członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia odpowiada Komisja Etyki, która jest organem powołanym przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, uprawnionym w szczególności do rozpoznawania i rozstrzygania spraw z zakresu określonego Kodeksem, formułowania opinii i wniosków do Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz w sprawach przekazanych przez inne organy statutowe Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia lub ciała powołane przez nie.
 16. 14.    Zasady działania Komisji Etyki określa Regulamin Komisji Etyki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
 17. 15.    Zażalenia i wnioski kandydatów do pracy, pracowników tymczasowych, przedsiębiorstw będących klientami agencji zatrudnienia lub pozostałych uczestników rynku skierowane w stronę któregokolwiek z Członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia są rozpatrywane przez Komisję Etyki Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
 18. 16.    Sankcją za nieprzestrzeganie zasad etyki w działalności Członka Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia jest: a) nagana i wezwanie do natychmiastowego zaniechania naruszeń, b) zawieszenie w prawach Członka Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia na czas określony, niezbędny do usunięcia naruszeń, c) wykreślenie z listy Członków Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
 19. IV. Zapisy końcowe

 20. 17.    Każdy Członek Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia obowiązany jest sygnować Kodeks na znak potwierdzenia pełnej akceptacji na realizację jego zapisów.
 21. 18.    Podmioty niezależne, współpracujące ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia lub podejmujące działania w imieniu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, winny zapoznać się z zasadami wynikającymi z Kodeksu i zobowiązać się do ich przestrzegania w obszarach realizacji zadań zleconych przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.
 22. 19.    Członkom Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia organizacja zapewnia wsparcie prawne i informacyjne, integrację środowiskową i odpowiedni zasób wiedzy mający na celu osiąganie i utrzymanie najwyższych standardów funkcjonowania agencji zatrudnienia.
 23. 20.    Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia zobowiązani są dbać o wizerunek i reputację Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Za agencje zatrudnienia zgodnie z art. 6 pkt.4) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2004 Nr 99 poz.1001 z późn.zm.) uważa się niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.
Członkowie SAZ