Zdaniem saz

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dn.14.03.2014), przygotowaną przez MPiPS

Zmiany zachodzące w sektorze publicznych służb zatrudnienia należy ocenić jako pozytywne- twierdzi Urszula Milewska-Marzyńska, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.- Polski model partnerstwa publiczno-prywatnego zbliża się do wzorca pośredniaków z Europy Zachodniej. Nowelizacja ustawy poszerza spektrum działań urzędów, tym samym czyniąc je bardziej efektywnymi. Zmiany przewidziane nowelizacją dotyczą nie tylko usprawnienia funkcjonowania samych urzędów (przykładowo poprzez wprowadzenie spersonalizowanego kontaktu urzędnika z osobą bezrobotną), ale także wprowadzają nowe instrumenty wsparcia tj. grant na telepracę czy pożyczkę na utworzenie miejsca pracy. Najistotniejszą zmianą jest podniesienie wieku osoby młodej do 30 r.ż. Pracodawcy, zatrudniający takie osoby, zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

Obecnie ustawa została skierowana do Senatu.

Członkowie SAZ