Zdaniem saz

Ocena jakości świadczonych usług przez polskie agencje zatrudnienia

Monika Kamińska, Ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia:

 

OCENA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ POLSKIE AGENCJE ZATRUDNIENIA.

 

W warunkach globalnej gospodarki trudno jest różnicować jakość usług jakiegokolwiek przedsiębiorcy ze względu na kraj pochodzenia. Kluczowe znaczenie ma otoczenie biznesowe, w którym przedsiębiorca funkcjonuje. Problem jakości usług agencji zatrudnienia w Polsce należy rozpatrywać zatem w kontekście uwarunkowań prawno gospodarczych. Niestety dopuszczają one powstawanie agencji zatrudnienia bez żadnych ograniczeń. Z danych MPiPS wynika, że na koniec 2013 r. funkcjonowało w kraju 4 540 podmiotów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Liczba ta wzrosła o 569 agencji w stosunku do 2012 r. a jednocześnie ponad 500 agencji zakończyło działalność.

Eksperci Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, które w tym roku obchodzi jubileusz 10-lecia istnienia, dostrzegają pozytywne zmiany w przeciągu tego czasu, jednak wciąż aktualna jest potrzeba  edukacji pracowników i przedsiębiorców o zgodnych z prawem formach pośrednictwa pracy. Sporadycznie pojawiające się patologie, szczególnie wśród działających na rynku agencji pracy tymczasowej, psują rynek pośrednictwa pracy i wizerunek całej branży, dodatkowo potwierdzają konieczność wprowadzenia rozwiązań, które zaostrzą wymogi w zakresie funkcjonowania APT.

Agencja zatrudnienia, która nie dysponuje odpowiednim kapitałem i podejmuje się realizacji dużych kontraktów, naraża na ryzyko nie tylko siebie, ale przede wszystkim osoby poszukujące zatrudnienia. W przypadku niewypłacalności kontrahenta bądź choćby opóźnienia w płatności – osoby zatrudnione nie otrzymują wynagrodzeń.

Jeszcze innym zagadnieniem jest realizacja usługi poprzez outsourcing personalny, który może być realizowany już nie przez agencję zatrudnienia, a tylko przez dowolny podmiot gospodarczy. Praktyka pokazuje, że konsekwencje współpracy z nieuczciwą agencją outsourcingu personalnego może ponieść również klient, od którego ZUS może egzekwować zaległe składki od wynagrodzeń pracowniczych.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wraz z innymi organizacjami branżowymi złożyło we wrześniu ubiegłego roku na ręce Wiceministra Pracy szereg rekomendacji zmian w prawie, które ograniczyłyby powyższe ryzyka. Wśród nich jest m.in. wprowadzenie obowiązku  posiadania gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ekwiwalentu pieniężnego zdeponowanego na rachunku bankowym do wyłącznej dyspozycji Marszałka Województwa w wysokości 25-krotności przeciętnego wynagrodzenia powiększonej o kwotę składek ZUS. Postulowano również zmianę zasad przyznawania certyfikatu agencji zatrudnienia, który obecnie wydawany jest przez Marszałka Województwa w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Rekomendowano wydawanie certyfikatu próbnego na okres 18 miesięcy, obowiązkowe kontrole pomiędzy 12 a 18 miesiącem funkcjonowania agencji, dopiero po pozytywnym wyniku kontroli przyznanie certyfikatu właściwego.                                             

W procesie ciągłego podnoszenia jakości usług agencji zatrudnienia w Polsce ważną rolę pełnią również odbiorcy usług czyli klienci. Ich świadomość i odpowiedzialne podejście jest kluczowe dla rozwoju branży w bezpiecznym i pożądanym kierunku. Przy wyborze agencji zatrudnienia powinni kierować się przede wszystkim sprawdzeniem jej wiarygodności i rzetelności. Dużym gwarantem bezpieczeństwa jest przynależność do organizacji branżowej, gdzie można zasięgnąć opinii o danej agencji. Może to zrobić zarówno kontrahent jak i pracownik. Przy większości organizacji działają komisje etyki, rzecznicy praw pracownika, którzy rozpatrują poszczególne zgłoszenia. Klient powinien również dbać o zgodne z prawem warunki zatrudnienia pracowników. Nie powinien kierować się wyłącznie niską ceną usługi, bo prawdopodobnie oferowana jest ona kosztem jakości. Gdyby wątpliwej reputacji agencje zatrudnienia nie miały klientów – nie miałyby racji bytu. A jednak nie do końca w Polsce tak się dzieje.

Negatywna opinia o pojedynczych agencjach odbija się na postrzeganiu całej branży. A odbudowanie nadszarpniętego wizerunku wymaga czasu, wiedzy i opanowania. Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia w najbliższym czasie planuje właśnie długofalowe działania wizerunkowe, inicjatywy edukacyjne i promocyjne skierowane do agencji zatrudnienia i ich klientów.

Członkowie SAZ