image-description

Płaca minimalna w Niemczech- czy dotyczy polskich firm?

Odpowiedź brzmi tak. Podstawę stanowi w tym zakresie art. 3 Dyrektywy 96/71, zgodnie z którym  warunki pracy pracowników delegowanych nie mogą być gorsze od tych, gwarantowanych pracownikom rodzimym. Nakłada to obowiązek stosowania przez polskie firmy delegujące pracowników do Niemiec stawek płacy minimalnej tam obowiązujących.

Ustawa o płacy minimalnej w Niemczech przewiduje tylko nieliczne wyjątki, w których nie jest konieczne stosowanie stawki 8,5 euro za godzinę.

Dotyczy to:

•Osób długotrwale bezrobotnych w pierwszych sześciu miesiącach zatrudnienia,

•Małoletnich do 18. roku życia nieposiadających wykształcenia zawodowego,

•Osób w trakcie dokształcania zawodowego oraz praktykantów na czas do trzech miesięcy.

Dla dostawców gazet 8,5 € będzie stopniowo wprowadzane w latach 2015–2017.

Nieco inaczej traktowani są również pracownicy sezonowi, szczególnie w branży rolnej i w gastronomii. Generalnie pracowników tych obowiązuje płaca minimalna, ale w ich przypadku  dodatkowe świadczenia pracodawcy, np. bezpłatne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, mogą zostać zaliczone na poczet płacy minimalnej. Co więcej, liczba dni objętych dla nich zwolnieniem od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zwiększona zostanie na okres czterech lat z 50 do 70 dni.

Zgodnie z nową ustawą należne minimalne wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane w terminach zgodnych z ustaleniami stron, najpóźniej jednak w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu wykonania pracy. Należy dodać, że za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących płacy minimalnej, także przez polskich pracodawców, przewidziana została kara grzywny w wysokości do 500 000 €.

Przedsiębiorcom trudności nastręcza nie tylko wysokość stawki minimalnej, ale również formalne kwestie związane z jej wprowadzeniem. Stawka została określona godzinowo, a nie – jak to jest np. w Polsce – w wymiarze wynagrodzenia miesięcznego. Takie uregulowanie jest szczególnie problematyczne w branży opiekuńczej, ponieważ opiekunka przebywa w domu podopiecznego 24 godziny na dobę. Czy cały ten czas powinien być traktowany jako czas pracy za który należy się wynagrodzenie?

Zarówno sprawa wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech, jak i nowe zapisy w Praktycznym Poradniku Komisji Administracyjnej, które utrudniają delegowanie na podstawie art. 12 Rozporządzenia 883/2004 ze względu na restrykcyjne zapisy dotyczące zastępowalności, będą szczegółowo omawiane na konferencji „Delegowanie pracowników do Niemiec w kontekście zmian w prawie niemieckim i europejskim”, która odbędzie się w dniu 28 października br. w siedzibie BCC, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Organizatorami niniejszego wydarzenia jest Sekcja Agencji Opieki, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz Polska Izba Gospodarcza w Niemczech. W charakterze prelegentów udział w konferencji wezmą przedstawiciele świata nauki, administracji państwowej oraz doświadczeni prawnicy polscy i niemieccy.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są gazeta Praca za Granicą oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.

Więcej informacji o konferencji na stronie www.sao.org.pl.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd