Aktualnosci

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PODSTAWOWĄ ZASADĄ I PRAWEM PRACY

Od 27 maja do 11 czerwca przedstawiciele rządów, pracowników i pracodawców z państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dyskutowali na temat świata pracy na Międzynarodowej Konferencji Pracy (MKP). W tym roku w programie Konferencji znalazły się kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, praktyk zawodowych oraz społeczna i solidarna ekonomia.

Delegaci biorący udział w Międzynarodowej Konferencji Pracy (ILC) przyjęli rezolucję o dodaniu zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) do Deklaracji MOP dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy. Ta przełomowa decyzja oznacza, że wszystkie państwa członkowskie MOP zobowiązują się do poszanowania i promowania podstawowego prawa do bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, niezależnie od tego, czy ratyfikowały odpowiednie konwencje, czy nie.

Do tej pory istniały cztery kategorie podstawowych zasad i praw w pracy:

1 - swoboda zrzeszania się oraz efektywnego uznania prawa rokowań zbiorowych;

2 - likwidacja wszelkich form pracy przymusowej lub obowiązkowej;

3 - skuteczna likwidacja pracy dzieci

4 - likwidacja dyskryminacji w zatrudnieniu i w zakresie wykonywania zawodu.

Decyzja Konferencji oznacza, że bezpieczeństwo i higiena pracy stanie się piątą kategorią.

Źrodło: Międzynarodowa Organizacja Pracy: Bezpieczeństwo i higiena pracy podstawową zasadą i prawem pracy | Aktualności (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ