image-description

Michał Podulski, Wiceprezes SAZ otrzymał nominację do Rady Rynku Pracy

20 marca 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo powołanej Rady Rynku Pracy na kadencję 2019-2023. W trakcie posiedzenia nominację otrzymał Michał Podulski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Serdecznie gratulujemy!

Podczas posiedzenia Pan Minister Stanisław Szwed wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady Rynku Pracy. Dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Rynku Pracy. Na przewodniczącego wybrano Pana Jarosława Lange – przedstawiciela Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność, na wiceprzewodniczącą wybrano Panią Katarzynę Włodarczyk-Niemyjską – przedstawicielkę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Została utworzona w miejsce dotychczasowej Naczelnej Rady Zatrudnienia, na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r.

Działania Rady Rynku Pracy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
    i rozwoju zasobów ludzkich;
  • opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
  • opiniowanie przedłożonych przez ministra właściwego do spraw pracy priorytetów, wzoru podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planu ich wydatkowania;
  • ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami;
  • opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu Pracy, a także ocena racjonalności gospodarki środkami tego funduszu;
  • realizacja zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • opiniowanie projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kompetencje-i-sklad-rady-rynku-pracy 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd