image-description

Konkurs - Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi (LZZL).

 

 

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy i najlep­szych doświad­czeń prak­ty­cznych w zakre­sie zarządza­nia zasobami ludzkimi poprzez wyróż­ni­anie orga­ni­za­cji, które odnoszą sukcesy w tej dziedzinie zarządzania.

Nagroda przewidziana została dla orga­ni­za­cji osią­ga­ją­cych wysoki poziom w dziedzinie zarządza­nia zasobami ludzkimi. W tej kat­e­gorii mogą być wyo­dręb­nione dwie podgrupy:

 - Nagroda LZZL dla dużych firm.
 - Nagroda LZZL dla małych i śred­nich firm
 - Nagroda LZZL dla jed­nos­tek admin­is­tracji pub­licznej

 

Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.ipiss.com.pl/konkurs-lider

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd