Aktualnosci

Co zmieni się w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 stycznia 2018?

Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wnosi od 1 stycznia 2018 r. sporo zmian w funkcjonowaniu podmiotów powierzających cudzoziemcom wykonywanie pracy na terenie RP. Wprowadza ona dodatkowe regulacje systemu dopuszczania ich do polskiego rynku pracy; zmienia przepisy regulujące wydawanie zezwoleń na pracę i wprowadza nowy typ zezwolenia, dotyczącego wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. To jednak nie wszystko:

 • Wdrożona zostanie nowa forma dokumentu – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oparta na obowiązującej dotychczas procedurze oświadczeniowej.
 • Zezwolenie na pracę sezonową będzie po 1 stycznia wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. 
 • Praca, na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę, będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
 • Zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane, jeżeli wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Drugi warunek konieczny wydania takiego zezwolenia; podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia, informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 • Warto pamiętać, że starosta ma przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnić pierwszeństwo cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.
 • Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla konkretnego cudzoziemca i będzie wskazywać: 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, 

najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, 

wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, 

rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy

okres ważności zezwolenia. 

 • Jeżeli zezwolenie dotyczyć ma pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę będzie określany także pracodawca użytkownik.
 • Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki, na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.
 • Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji), starosta będzie mógł wydać przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego lub innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydawane ma być na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie będzie dłuższy niż dziewięć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 
 • Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie ww zezwolenia a wniosek nie zawiera braków formalnych, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna.
 • Jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (który przyjechał na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji) na podstawie zezwolenia na pracę sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten będzie obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem odrębnej umowy, w formie pisemnej, określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. 
 • Czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. a wszelkie zapisy umowy przewidujące automatyczne potrącenia czynszu z wynagrodzeń będą nieważne.
 • Starosta będzie mógł odmówić wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, w razie przypuszczenia, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.
 • Pracodawca powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
Członkowie SAZ