image-description

24 X Spotkanie założycielskie Sekcji Pracodawcy Użytkownika SAZ

Spotkanie otworzył pomysłodawca Sekcji Pracodawcy Użytkownika, Leszek Zieliński, prezes agencji Jobman Group a zebranych przedsiębiorców i przedstawicieli agencji zatrudnienia powitała prezes Stowarzyszenia, Iwona Szmitkowska z Work Service.

Powiedziała między innymi: „Formuła działania SAZ zakłada podział na sekcje obszarowe, jako jeden z fundamentów. Początkowo trochę mnie ona dziwiła, niemniej teraz jestem zdecydowaną jej zwolenniczką. Agencje spotykają się kilka razy w roku w ramach każdej z sekcji, żeby wymieniać doświadczenia i wiedzę. To moim zdaniem największa siła naszego Stowarzyszenia, ponieważ nasze know-how uważam za bezcenne. W obliczu nowego porządku prawnego regulującego rynek pracy tymczasowej konieczne stało się współdziałanie agencji i pracodawców użytkowników. Tak zrodził się pomysł nowej sekcji, którego autorem jest Leszek. Idea była bardzo nowatorska, ale natychmiast doszłam do wniosku, że bezwzględnie obie strony powinny zacząć mówić jednym głosem. Od początku staramy się wczuwać w sytuację pracodawców użytkowników, ale przecież nic nie zastąpi nam ich realnej reprezentacji i informacji zwrotnej. Nasze cele są ambitne - jednym z najważniejszych jest eliminowanie nierzetelnych i nieprofesjonalnych agencji, nierzadko znikających po kilku miesiącach działalności i zostawiających liczne grupy pracowników bez należnego wynagrodzenia. Jeśli połączymy siły - uporządkujemy rynek, stojący w obliczu ogromnych wyzwań, wynikających między innymi z przemian demograficznych i społecznych. Wiemy, że obecnie praca tymczasowa potrzebuje dobrego marketingu. Tylko to pozwoli nam pozyskiwać pracowników, których coraz trudniej rekrutować. Będziemy walczyć o to, by praca tymczasowa miała jak najlepszy wizerunek.”

Po przemówieniu prezes SAZ, założyciel Sekcji Pracodawcy Użytkownika, Leszek Zieliński przedstawił agendę spotkania a następnie swoje szkolenie rozpoczęła mecenas Joanna Torbé z kancelarii Torbé i Partnerzy. Poruszyła w nim między innymi kwestie zasadniczych różnic między rozwiązaniami pracy tymczasowej a outsourcingowymi, przedstawiła najważniejsze modele outsourcingu i zagrożenia i ryzyka w przypadku wadliwego wdrożenia a także omówiła najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędów w przypadku outsourcingu. Podkreśliła również potrzebę ścisłej współpracy (nie tylko na gruncie pomocy prawnej) między agencjami i pracodawcami: „Ustawodawca niejako zbija nas w jedną całość, więc można powiedzieć, że nie mamy wyjścia a współdziałanie może jedynie wzmocnić obie strony. (…) w firmach, które bez należytego przygotowania przeszły z usług pracy tymczasowej na model outsourcingowy już pojawiły się pierwsze kontrole. Tymczasem wszystkim rozważającym podobny krok polecam zacząć od pytania, czy faktycznie outsourcing jest faktycznie w mojej firmie potrzebny.(…) Szczególną uwagę podczas wizyt inspektorów pracy jest transfer pracowników. Jest on często wskazywany jako istota współpracy między agencją a pracodawcą użytkownikiem, podczas gdy jest on jedynie elementem akcesoryjnym. Pomijane są za to kardynalne kwestie jak to, czy outsourcer przejął wydzielone ze struktury przedsiębiorstwa funkcje bądź zadania, komu są podporządkowani pracownicy i kto sprawuje nadzór nad nimi a także jak naliczane są wynagrodzenia tudzież jak wyglądają bezpieczeństwo i higiena pracy. A to właśnie brak bezpośredniego podporządkowania wykonawców jest tu kluczową różnicą.”

Szkolenie mec.Torbé obejmowało wiele istotnych zagadnień prawnych z dziedziny outsourcingu i pracy tymczasowej, zatem po tym wstępie przyszła pora na prezentację koncepcji Sekcji Pracodawcy Użytkownika, którą poprowadził Leszek Zieliński. Powiedział między innymi: „Ostatnia nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która weszła w życie w czerwcu tego roku sprawiła, że dla podmiotów korzystających z usług agencji zatrudnienia pojawiła się silna motywacja do poszukiwania informacji odnośnie zasad postępowania w nowej rzeczywistości prawnej. Tak powstała idea Sekcji Pracodawcy Użytkownika SAZ i koncepcja wsparcia prawnego dla przedsiębiorców. Sposób w jaki ustawodawca rozłożył odpowiedzialność pomiędzy agencję zatrudnienia, a pracodawcę użytkownika, znacząco się różni od zapisów ustawowych sprzed czerwca tego roku. Inny zakres odpowiedzialności po stronie pracodawców użytkowników w połączeniu z grożącymi potencjalnie sankcjami finansowymi, wypływa bezpośrednio na motywację użytkowników do aktywnego poszukiwania wiedzy, prawnych konsultacji czy potrzeby wymiany doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej ustawy przez branżę. Konsolidowanie branży poprzez integrację całego środowiska bez wątpienia przełoży się na jednorodne, wysokie standardy działania a w konsekwencji na nowelizację istniejącego prawa w tym zakresie. Zorganizowanie w ramach SAZ kolejnej sekcji, przeznaczonej właśnie dla pracodawców użytkowników, wydaje się więc w pełni  uzasadnione. Misją nowej sekcji SAZ będą: edukacja i szkolenia, wymiana doświadczeń, tworzenie wspólnych standardów działania w branży oraz praca na rzecz zmiany wizerunku  branży i rynku pracy tymczasowej poprzez wspólną eliminację podmiotów nierzetelnych, psujących rynek. Ponadto celem działania SPU będzie wspólna ochrona prawna i współpraca z instytucjami nadzoru a także lobbowanie na rzecz zmian w przepisach.”

Ostatnią częścią spotkania było szkolenie dr.Macieja Chakowskiego z kancelarii C&C Chakowski Ciszek. Skoncentrował się w nim na takich kwestiach jak: 4 zakazy dla pracodawców użytkowników i APT, nowe zasady ograniczeń czasowych korzystania z pracowników tymczasowych, nowy obowiązek ewidencjonowania osób wykonujących pracę tymczasową, przedłużanie umów z pracownicami tymczasowymi do dnia porodu, nowe relacje kontraktowe pomiędzy pracodawcami użytkownikami a agencjami oraz sankcje dla APT i pracodawców użytkowników i zasady ich stosowania w praktyce. Zebrani mieli też okazję zadać pytania dotyczące konkretnych zagadnień z codziennej współpracy agencji z przedsiębiorstwami. Spotkanie zakończyło się zebraniem ankiet, w których zaproszeni goście mogli wyrazić swoje opinie na temat nowej inicjatywy SAZ i sformułować oczekiwania wobec niej.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd