image-description

Sprawozdanie z działalności agencji zatrudnienia w 2017

Przypominamy, że w myśl art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) każda agencja zatrudnienia musi za pośrednictwem WUP przedstawić marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informacji o swojej działalności w minionym roku w terminie do 31 stycznia.

Wzór takiej informacji o działalności agencji jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. z 2013 r. poz. 899).

Formularz trzeba złożyć w formie papierowej lub w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 18f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Warto pamiętać, że niedopełnienie tego obowiązku dwa lata z rzędu spowoduje  wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, zgodnie z art. 18m ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd