image-description

Dot. decyzji KE o podtrzymaniu projektu zmiany dyrektywy 96/71/WE

Parlamenty narodowe 11 państw członkowskich (Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia) uchwaliły w przewidzianym terminie uzasadnione opinie dot. wątpliwości co do zgodności projektu zmiany dyrektywy 96/71/WE z zasadą pomocniczości.

 

Oznacza to, że wymagany próg liczby głosów dla uruchomienia procedury „żółtej kartki” (19 głosów) został osiągnięty (próg ten wynosi co najmniej 1/3 liczby głosów przyznanych parlamentom narodowym) – zgromadzono 22 głosy.

 

W zaistniałej sytuacji, projekt zmiany dyrektywy 96/71/WE został poddany ponownej analizie, w wyniku której Komisja mogła postanowić o podtrzymaniu, zmianie lub wycofaniu wniosku. 

 

W dniu 20 lipca 2016 r. Kolegium Komisarzy podjęło decyzję o podtrzymaniu projektu zmiany dyrektywy 96/71/WE  twierdząc, iż nie narusza zasady pomocniczości.

 

Decyzja ta budzi rozczarowanie, szczególnie w kontekście przyjętego przez instytucje unijne zobowiązania do wzmocnienia legitymacji demokratycznej w ramach europejskiego procesu decyzyjnego, a także biorąc pod uwagę, iż w analogicznym przypadku dotyczącym tzw. rozporządzenia Monti II  -  gdzie zgromadzono 19 głosów -   Komisja Europejska twierdząc, iż zasada pomocniczości  nie została naruszona, wycofała  jednak swoją propozycję. Niestety 22 głosy parlamentów narodowych z 11 państw członkowskich o niezgodności projektu zmiany dyrektywy 96/71/WE z zasadą pomocniczości nie zostały uwzględnione  - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Koszykowa 69 lok. 3, 00-667 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd